Audiencias de Lugo e Pontevedra condenan á entidade a abonar aos demandantes as cantidades indebidamente satisfeitas desde a data de celebración do contrato de préstamo

Un cartel anuncia una hipoteca para jóvenes.

Un cartel anuncia una hipoteca para jóvenes.

As Audiencias Provinciais de Lugo e Pontevedra ditaron as primeiras sentenzas nas que se aplica o fallo do TXUE sobre retroactividade das cláusulas chan.

No caso concreto analizado pola Sección Primeira da Audiencia Provincial de Pontevedra, a Sala entende que unha vez descartada a postura do banco de que se trataba dunha “cousa xulgada” e de que concorría “perda sobrevinda de obxecto”, o debate centrábase na data á que debía retrotraerse a nulidade, isto é, “se debe estarse ao momento de celebración do contrato -como interesa a parte demandante-, ou á data de publicación da primeira das sentenzas da Sala 1ª do Tribunal Supremo que acordou a nulidade por falta de transparencia -como defende a demandada e acolle a sentenza recorrida-“.

Os maxistrados, en aplicación da sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que sostén que non cabe limitar no tempo os efectos da declaración de nulidade sen contravir o Dereito comunitario, condenan á entidade a abonar aos demandantes as cantidades indebidamente satisfeitas desde a data de celebración do contrato de préstamo con garantía hipotecaria.

De forma similar, e en aplicación da mesma resolución do TXUE, a Sección Primeira da Audiencia Provincial de Lugo dá a razón aos clientes no sentido de que “a extensión dos efectos da nulidade da cláusula comporta a devolución íntegra do indebidamente percibido” pola entidade bancaria en aplicación da cláusula chan.

——————————————————————————————————————-

Las Audiencias Provinciales de Lugo y Pontevedra han dictado las primeras sentencias en las que se aplica el fallo del TJUE sobre retroactividad de las cláusulas suelo.

En el caso concreto analizado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la Sala entiende que una vez descartada la postura del banco de que se trataba de una “cosa juzgada” y de que concurría “pérdida sobrevenida de objeto”, el debate se centraba en la fecha a la que debía retrotraerse la nulidad, esto es, “si debe estarse al momento de celebración del contrato –como interesa la parte demandante-, o a la fecha de publicación de la primera de las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que acordó la nulidad por falta de transparencia –como defiende la demandada y acoge la sentencia recurrida-”.

Los magistrados, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sostiene que no cabe limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad sin contravenir el Derecho comunitario, condenan a la entidad a abonar a los demandantes las cantidades indebidamente satisfechas desde la fecha de celebración del contrato de préstamo con garantía hipotecaria.

De forma similar, y en aplicación de la misma resolución del TJUE, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lugo da la razón a los clientes en el sentido de que “la extensión de los efectos de la nulidad de la cláusula comporta la devolución íntegra de lo indebidamente percibido” por la entidad bancaria en aplicación de la cláusula suelo.

 

Print Friendly, PDF & Email
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada